Zwrot

Odstąpienie od umowy

1.Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, zawartej poza lokalem firmy lub na odległość, bez podania powodu, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, chyba że przedmiotem zamówienia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta, który jest Konsumentem (bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta) lub według jego  zindywidualizowanych potrzeb, bądź zachodzą inne wyłączenia, wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

2.Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy (w tym umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usługi montażu), zawartej poza lokalem firmy lub na odległość, bez wskazania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzedzający, nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, a także Przedsiębiorcy-Konsumentowi, jeżeli firma wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3.Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysyłając je meilowo na adres e-mail biuro@meblicante.pl lub w formie pisemnej na adres Meblicante Sp. z o.o. ul.Gromadzka 46, 30-719 Kraków . W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mailowej, Firma niezwłocznie potwierdza na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane, jego otrzymanie.

4.W przypadku wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.Klient ponosi odpowiedzialność za pomniejszenie wartości zakupionego Towaru , który jest wynikiem korzystania z Towaru w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.Firma w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia Towaru zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wszystkich otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru płatności (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Firma może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie w takiej samej formie płatności, jakiej użył Klient lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

7.Klieny lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na adres siedziby Firmy przed upływem terminu.

8.Koszty zwrotu Towaru, jakie Klient musi uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Klient lub Przedsiębiorca-Konsument wykonujący prawo odstąpienia od Umowy. Przewidywany koszt zwrotu towaru może odpowiadać wartości usługi dostawy towaru, której cenę Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany był uiścić na rzecz Sprzedającego w związku z zawarciem i realizacją usługi dostawy Towaru, jednak może ją przewyższać ze względu na różnicę cenową w ofertach przewoźników. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).